Aktualu pranešėjams

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94daf5b2913611e98a8298567570d639/WWLOuubOsN

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Jotainių socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo  globos namuose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis Kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą,  Globos namuose ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2. atsiųsti informaciją Globos namų elektroninio pašto adresu pranesk@jotainiusgn.lt

7.3. pap. 2020-05-06 įsakymu Nr.V2-P-60 panaikintas.

Globos namuose paskirtas kompetentingas subjektas – l.e.p. administratorė, tel. (8 45 554748), o jos atostogų, nedarbingumo laikotarpiu – socialinė darbuotoja Jolita Vilkaitė administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingos už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalvimų vykdymą.

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašo ir pakeitimo

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimo apie pažeidimą forma

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2021-07-20

Pakeisti teksto dydį