Aktualu pranešėjams

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94daf5b2913611e98a8298567570d639/WWLOuubOsN

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Jotainių socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo  globos namuose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis Kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą,  Globos namuose ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2. atsiųsti informaciją Globos namų elektroninio pašto adresu pranesk@jotainiusgn.lt arba elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt;

7.3. įdėti į „Pasiūlymų ir pageidavimų“ dėžutę, esančią administracijoje.

Globos namuose paskirtas kompetentingas subjektas – administratorė Aiva Zupkienė (8 45 554748), o jos atostogų, nedarbingumo laikotarpiu – socialinė darbuotoja Jolita Vilkaitė, administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingos už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Informacijos apie pažeidimus Jotainių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

Puslapis atnaujintas 2019-08-14